Politica de confidențialitate

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Asociația Transylvanian Cultural Development, cu sediul în Smida nr. 18, comuna Beliș, județul Cluj, numită în continuare Asociația T.C.D., prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare,în scopuri legitime. Datele colectate sunt nume, prenume și adresă de email.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care sa asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

- Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

- Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;

- Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;

- Confidențialitatea. Regulamentul intern de organizare si funcționare al instituției conține reglementari cu privire la confidențialitatea informațiilor.

- Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuata numai dacă persoana vizata si-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;

- Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

- Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

- Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001);

- dreptul de a obține de la Asociația T.C.D., la cerere și in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de CeRe;

- dreptul de a obține de la Asociația T.C.D., la cerere și in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;

- dreptul de a obține de la Asociația T.C.D., la cerere și in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;

- dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;

- dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate; De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteti adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si i nstantelor de judecata. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația T.C.D. certifica faptul ca îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

Asociația T.C.D. utilizeaza metode și tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariaţilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.

Regulamentul intern de organizare si funcționare al Asociației T.C.D. conține reglementari cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in cadrul instituţiei; · Personalul Asociației T.C.D. este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidenţialitatea datelor cu caracter personale care sunt prelucrate.

Datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma terţelor persoane straine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens; Pentru mai multe detalii și informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.