loader image

RO

Informații despre bilete și accesul gratuit la Smida Jazz Festival – ediția 2022

Biletele disponibile pe pagina www.smidajazz.ro sunt comercializate prin intermediul furnizorului de servicii de ticketing Eventbook. În cazul în care nu ați primit biletul prin email, după ce ați primit mesajul de confirmare al tranzacției, vă rugăm să verificați secțiunea Spam ale contului de email. În cazul în care nu veți găsi biletul/biletele achiziționate nici în Spam, vă rugăm să contactați echipa Eventbook pe e-mail la office@eventbook.ro.

Biletele disponibile pe pagina www.smidajazz.ro au prețurile comunicate în euro dar plata efectivă a biletelor se va face în lei, utilizându-se pentru conversia prețului din euro în lei un curs fix de 4,94 lei pentru 1 euro.

Abonamentul la festival/ Festival Pass permite accesul pentru 1 persoană pe toată durata evenimentului, începând cu 19 august, ora 14:00, și până pe 22 august, ora 14:00, în perimetrul festivalului, la toate facilitățile, concertele și activitățile, cu excepția celor care necesită o taxă suplimentară.

Abonamentul la festival și camping/ Festival & Camping Pass permite accesul pentru 1 persoană pe toată durata evenimentului, începând cu 19 august, ora 14:00, și până pe 22 august, ora 14:00, în perimetrul festivalului și al campingului, la toate facilitățile, concertele și activitățile, cu excepția celor care necesită o taxă suplimentară.

Dacă ulterior achiziționării unui abonament la festival, un participant dorește și acces în camping, va putea face acest lucru contactând echipa Eventbook, pe e-mail la office@eventbook.ro, urmând să achite, suplimentar față de prețul abonamentului la festival achiziționat inițial, suma de 118 lei.

Biletul tip 1 zi Festival (Vineri/ Sâmbătă/ Duminică) permite accesul pentru 1 persoană pentru 1 zi de festival, adică în una din zilele de vineri, 19 august, sau sâmbătă, 20 august, sau duminică, 21 august, în perimetrul festivalului, la toate facilitățile, concertele și activitățile, cu excepția celor care necesită o taxă suplimentară. Accesul în baza acestui tip de bilet este permis până la ora 14 a următoarei zile, față de cea înscrisă pe bilet.

Biletul de tip 1 zi Festival & Camping (Vineri/ Sâmbătă/ Duminică) permite accesul pentru 1 persoană pentru 1 zi de festival, adică în una din zilele de vineri, 19 august, sau sâmbătă, 20 august, sau duminică, 21 august, în perimetrul festivalului și al campingului, la toate facilitățile, concertele și activitățile, cu excepția celor care necesită o taxă suplimentară. Accesul în baza acestui tip de bilet este permis până la ora 14 a următoarei zile, față de cea înscrisă pe bilet.
Acest tip de bilet va putea fi achiziționat doar direct la eveniment, de la punctul de vânzare bilete, la prețul de 272 lei.

Dacă ulterior achiziționării unui bilet de tip 1 zi Festival, un participant dorește și acces în camping, va putea face acest lucru achitând direct la eveniment, la punctul de vânzare bilete, suma de 50 lei.

Înainte de accesul în zonele de festival și camping, biletele vor fi prezentate și scanate la punctul de Check-in, unde vor fi preschimbate cu o brățară de acces.

Copiii cu vârste până-n 14 ani beneficiază de acces gratuit în Festival și Camping, doar însoțiți de către un adult, în baza unei brățări speciale, eliberată de către Organizator în punctul de Check-in, prezentând o copie a certificatului de naștere. Copiii care au împlinit 14 ani plătesc prețul normal al abonamentului/biletului de intrare.

Persoanele care aleg bicicleta ca și mijloc de deplasare către eveniment, pe o distanță de minim 50 de kilometri, beneficiază de acces gratuit în Festival și Camping, în baza prezentării în punctul de Check-in a unei capturi de ecran dintr-o aplicație specifice (ex. Strava) care să ateste traseul și distanța parcursă cu bicicleta în ziua respectivă.

Persoanele cu domiciliul în satele Smida, Giurcuța de Sus, Poiana Horea, Doda Pilii și Ic Ponor beneficiază de intrare liberă în Festival și Camping, iar pentru a beneficia de această facilitate trebuie să prezinte un act de identitate în zona de Check-In, unde vor primi o brățară de acces. Un document care face dovada asupra unei proprietăți imobiliare pe raza unuia dintre aceste sate NU conferă dreptul de a primi acest beneficiu.

Persoanele cu dizabilități, împreună cu un însoțitor, beneficiază de intrare liberă în Festival și Camping. Pentru a accesa acest beneficiu, vă rugăm să ne trimiteți pe contact@smidajazz.ro un email prin care solicitați acest beneficiu, împreună cu o copie a unui act doveditor al dizabilității și a unui act de identitate.

Suplimentele la camping

Suplimentul Super Comfort Tent permite utilizarea în zona de camping a unui cort preinstalat cu o capacitate pentru 3 persoane și spațiu pentru bagaje. Cortul este dotat cu sistem electric de iluminare, 3 paturi de o persoană, lenjerie și pătură pentru fiecare pat, prosop pentru fiecare persoană și dispozitiv de încălzire/ răcire. Fiecare persoană trebuie să dețină un Festival & Camping Pass, pentru a avea acces în perimetrul festivalului, în zona de camping și la facilitățile – dușuri, toalete.

Suplimentul Cort Preinstalat – Pre-pitched Tent permite utilizarea în zona de camping a unui cort preinstalat cu o capacitate pentru 2 persoane și spațiu pentru bagaje. Cortul este dotat cu o saltea gonflabilă pentru 2 persoane dar nu este dotat cu lenjerie sau saci de dormit. Fiecare persoană trebuie să dețină un Festival & Camping Pass, pentru a avea acces în perimetrul festivalului, în zona de camping și la facilitățile – dușuri, toalete.

Suplimentul Autorulotă/ RV Pass permite accesul și staționarea pe durata evenimentului în zona de camping dedicată autovehiculelor recreaționale, respectiv autorulote, rulote tractate, autoturisme cu corturi montate pe plafon sau alte autovehicule omologate drept recreaționale. Accesul în această zonă se va face prezentând biletul achiziționat în punctul de Check-in unde va fi preschimbat cu un sticker care va fi plasat într-un loc vizibil pe bordului autovehiculului. Fiecare pasager, inclusiv șoferul autovehiculului recreațional va avea nevoie de un abonament la festival și camping/Festival & Camping Pass, pentru accesul în aceste zone și la facilitățile lor.
Ieșirea din această zonă a autovehiculului recreațional atrage și pierderea valabilității accesului iar pentru a intra din nou în această zonă va fi posibil doar achiziționând un nou Supliment Autorulotă/ RV Pass, în funcție de disponibilitatea lor.

Biletele nu pot fi folosite de mai multe ori. Prima persoană care prezintă un bilet la punctul de Check-in are drept de acces, iar orice altă prezentare ulterioară va duce la refuzul accesului.
Biletele pot fi scanate în format tipărit sau direct de pe ecranul unui dispozitiv mobil, după ce au fost descărcate în prealabil.

Falsificarea biletului constituie contravenție și se pedepsește conform legislației în vigoare.

EN

​​Info regarding the tickets and the free acces to the Smida Jazz Festival – 2022 edition

Tickets available on www.smidajazz.ro are sold through Eventbook ticketing service provider. If you did not receive the ticket by email, after receiving the transaction confirmation message, please check the Spam section of your email account. If you do not find the ticket / tickets purchased in Spam either, please contact the Eventbook team by e-mail at office@eventbook.ro.

The tickets available on the page www.smidajazz.ro have the prices communicated in euros, but the actual payment of the tickets will be made in lei, using a fixed exchange rate of 4.94 lei for 1 euro for the conversion of the price from euro to lei.

The Festival Pass allows access for 1 person throughout the event, starting with August 19th, at 14:00, and until August 22nd, at 14:00, into the festival area, at all facilities, concerts and activities, except for those who require an additional fee.

The Festival & Camping Pass allows access for 1 person throughout the event, starting with August 19th, at 14:00, and until August 22nd, at 14:00, into the festival and camping areas, at all facilities, concerts and activities, except those that require an additional fee.

If, after purchasing a Festival pass, a participant wishes to upgrade it to a Festival & Camping Pass, it will be possible to do so by contacting the Eventbook team, by e-mail at office@eventbook.ro, and paying, in addition to the price of the Festival Pass initially purchased, the amount of 118 lei.

The 1 Day Festival Pass (Friday / Saturday / Sunday) allows access for 1 person for 1 day, on Friday, August 19, or Saturday, August 20, or Sunday, August 21, into the festival area, at all facilities, concerts and activities, except for those who require an additional fee. The access based on this type of ticket is allowed until 14:00 the next day, compared to the day written on the ticket.

The 1 Day Festival & Camping Pass (Friday / Saturday / Sunday) allows access for 1 person for 1 day, on Friday, August 19, or Saturday, August 20, or Sunday, August 21, into the festival and camping areas, at all facilities, concerts and activities, except those that require an additional fee. The access based on this type of ticket is allowed until 14:00 the next day, compared to the day written on the ticket.

This type of ticket can be purchased only directly at the event, from the ticket sale point, at the price of 272 lei.

If, after purchasing a 1-day Festival ticket, a participant wishes to upgrade it to a 1 Day Festival & Camping Pass, it will be able to do so by paying directly at the event, from the ticket sale point, the amount of 50 lei.

Before access to the festival and camping areas, tickets will be presented and scanned at the Check-in point, where they will be exchanged with an access bracelet.

Children up to the age of 14 have free access to the Festival and Camping areas, only accompanied by an adult, based on a special bracelet, issued by the Organizer at the Check-in point, presenting a copy of the birth certificate. Children who have reached the age of 14 pay the normal price of the tickets.

People who choose cycling as a means of travel to the event, for a distance of at least 50 kilometers, receive free access to the Festival and Camping, based on the presentation at the Check-in point of a screenshot from a specific application ( eg Strava) attesting the route and distance traveled by bicycle that day.

People living in the villages of Smida, Giurcuța de Sus, Poiana Horea, Doda Pilii and Ic Ponor benefit from free entry to the Festival and Camping. To benefit from this facility they must present an identity card at the Check-In point, where they will receive an access bracelet. A document proving a real estate property within one of these villages does NOT confer the right to receive this benefit.

People with disabilities, together with a companion, benefit from free entry to the Festival and Camping. To access this benefit, please send us an email at contact@smidajazz.ro requesting this benefit, together with a copy of a document proofing the disability and an ID copy.

Camping Add-ons

The Super Comfort Tent supplement allows the use of a pre-installed tent with a capacity for 3 people and space for luggage in the camping area. The tent is equipped with lighting, 3 single beds, linen and blanket for each bed, towel for each person and heating/cooling device. Each person must have a Festival & Camping Pass, to get access to the festival perimeter, the camping area and its facilities – showers, toilets.

The Pre-pitched Tent supplement allows the use of an already installed tent with a capacity for 2 people and luggage space, in the camping area. The tent is equipped with an inflatable mattress for 2 people, but is not equipped with linen or sleeping bags.Each person must have a Festival & Camping Pass, to get access to the festival perimeter, the camping area and its facilities – showers, toilets.

The RV Pass supplement allows access and parking during the event in the camping area dedicated to recreational vehicles, namely motorhomes, towed caravans, cars with roof tents or other vehicles approved as recreational. Access to this area will be made by presenting the ticket purchased at the Check-in point where it will be exchanged with a sticker that must be placed in a visible place on board the vehicle. Every passenger, including the driver of the recreational vehicle will need a Festival & Camping Pass, for access to these areas and their facilities.
The exit with the recreational vehicle from this area also attracts the loss of access validity and entering again this area will be possible only by purchasing a new RV Pass supplement, depending on their availability.

Tickets cannot be used multiple times. The first person to present a ticket at the check-in point has the right of access, and any subsequent presentation will lead to a refusal of access.
Tickets can be scanned in print or directly from the screen of a mobile device after they have been downloaded in advance.

Falsification of the ticket constitutes a contravention and is punishable under applicable law.